Rolverdeling

Hoe verhouden de drie gemeentes en de SED organisatie zich tot elkaar?  Via een rolverdeling is dit inzichtelijk gemaakt.

De SED organisatie is een zelfstandige organisatie op grond van een Gemeenschappelijke Regeling. De drie gemeenten zijn de opdrachtgevers van de SED. De SED organisatie legt in een dienstverleningsovereenkomst per gemeente de afspraken vast over het opdrachtgeverschap. De colleges van de individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken, bestuurlijke opgaven en politieke ambities. De uitvoering is belegd bij de SED organisatie. De colleges fungeren als bestuurlijk opdrachtgever.

De SED organisatie staat onder leiding van een driehoofdige directie. De directie fungeert als opdrachtnemer van de drie gemeenten en heeft mandaat leiding te geven aan de SED organisatie. De directieleden zijn tevens gemeentesecretaris van een van de drie gemeenten.

Iedere gemeenteraad heeft haar eigen begroting. De SED organisatie heeft een begroting die gefinancierd wordt door de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten, via een afgesproken verdeelsleutel. In de taakuitoefening worden per gemeente verschillende accenten gelegd door specifieke wensen met betrekking tot de ‘couleur locale’ en beleidsvrijheid. Voor het overige is gekozen zoveel als mogelijk te komen tot uniformiteit in de werkprocessen en wijze van dienstverlening.